Wythnos Beibl LLŶN

Bywyd Cristnogol Go Iawn

26–29 AWST, 7.30 Y.P

Capel Y Drindod,
Pwllheli,
LL53 5HU

Croeso

Sut mae byw bywyd Cristnogol gwirioneddol mewn byd sydd yn gynyddol wrthwynebus i’r rhai sydd yn hawlio enw Crist?

Dyma gwestiwn allweddol ac un y bydd Jonathan yn ei hateb ar bedair noson ein Wythnos Beibl, gan ystyried ail lythyr Paul at y Cristnogion yn Corinth. Dyma fydd themau y pedair noson:

NOS LUN:

‘Y pethau cyntaf mewn gwasanaeth Gristnogol’

2 Corinthiaid 4:1–6

NOS FAWRTH:

‘Gwendid a Nerth’

2 Corinthiaid 4:7–15

NOS FERCHER:

‘Realaeth a gobaith’

2 Corinthiaid 4:16–5:10

NOS IAU:

‘Rhesymau mawr am ymroddiad fawr’

2 Corinthiaid 5:10–21

Yn ôl ein harfer, bydd cyfle i gyd-ganu, clywed beth mae Duw yn ei wneud yn ein hardal, mwynhau cyfarfod gyda’n gilydd ac uwchlaw popeth i gael ein harfogi i fod yn bobl Dduw yn ein hoes a’n hamser – gan fyw bywydau Cristnogol Go Iawn i’w ogoniant.

Nodwch y dyddiadau a dewch atom i ni gael bendith o glywed Gair Duw ac annog ein gilydd yn ein bywyd i Grist.

Siaradwr

MAE JONATHAN LAMB

yn gyn-gadeirydd a chyfarwyddwr Keswick Ministries, ac yn awr yn weinidog-ar-grwydr yn gwasanaethu mudiad Keswick ar draws y byd trwy ddysgu, ysgrifennu a theithio. Mae’n Is-Lywydd IFES ac yn gyn-gyfarwyddwr Langham Preaching, ac yn aml yn dysgu a chynnal sesiynau hyfforddi i’r asiantaethau yma mewn rhannau gwahanol o’r byd.

Mae’n awdur sawl llyfr gan gynnwys ‘Integrity: leading with God watching’ (IVP), ‘Preaching Matters’ (IVP), llyfrau ar Nehemeia, Habacuc a Iago, ‘Knowing God Better – the vision of the Keswick movement’, a llyfr defosiynol ar lyfr Habacuc yn y gyfres, Food for the Journey (IVP). Y mae’n briod i Margaret, ac maent yn byw yn Rhydychen. Mae ganddynt dair merch a haid bach o wyrion a wyresau.